Aasta alguses andis Loomus koostöös Eurogroup for Animalsiga välja ka 13 soovitust kõikidele kandideerijatele. Soovitustes on puudutatud nii loomade õigusi, pidamistingimusi, jahti jms. Kõik soovitused said saadetud ka erakondadele, et neil oleks võimalus neid soovitusi arvestada.

Täname sotsiaaldemokraate põhjaliku programmi ja Loomuse soovitustega arvestamise eest. Programmis lubatakse:

  • “Toetame loomade heaolu arvestavate seaduste väljatöötamist, sh loomade aretamisel ja kasvatamisel, transportimisel ja teaduses kasutamisel.”

  • “Peame oluliseks põllumajandusloomade heaolu edendamist.”

  • “Seisame selle eest, et Euroopa Liitu toodavad tooted vastaksid Euroopa Liidus kehtivatele reeglitele.”

  • “Kaalume lemmikloomadena peetavate eksootiliste loomade ja metsloomade positiivse nimekirja koostamist.” - (MTÜ Loomus: Siinkohal võiks kaalumise asemel võtta plaani koostamine.)

  • “Toetame karusloomafarmide keelustamist Euroopa Liidus ja neist farmidest pärinevate toodete müügi lõpetamist.”

  • “Kaitseme lemmikloomi sellega, et karmistame lemmikloomade pidamist käsitlevaid seadusi ja suurendame inimeste teadlikkust, et paremini kaitsta loomi inimtegevuse halbade või kahjulike mõjude eest, sh muudame kohustuslikuks koerte-kasside kiibistamise ja vaktsineerimise ning andmete lemmikloomaregistrisse kandmise, hulkuvate loomade steriliseerimise/kastreerimise, tagame parema kontrolli ja järelevalve aretuste üle, et lõpetada koerte ja kasside paljundamisvabrikud.”

MTÜ Loomus: Lisaks toome välja, et sotsiaaldemokraadid toetavad jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist Eesti kalandussektorit, aga on siiski välja jätnud kalade heaolu parandamise. Kalad on siiani loomakaitsest suurest välja jäänud ning seda tuleks muuta.

Toidusüsteemide juures on sotsiaaldemokraadid maininud nii toidujulgeolekut kui ka jätkusuutlikkust. Järgmine samm võiks olla julge ja selge sõnum, et on vaja lõpetada massilise ja intensiivse loomatööstuse toetamine ning liikuda taimsema toidusüsteemi poole.

Euroopa Rohelised toovad välja, et tahavad lõpetada loomade julma kohtlemise, sh suurfarmid ja loomade kaugveo. Täpsemalt on platvormis kirjas: “Loomad väärivad hoolt ja kaitset. Seisame loomade heaolu eest koos miljonite eurooplastega, kes on allkirjastanud Euroopa kodanikualgatuse, milles nõutakse ekspluateerimise lõpetamist. Lubame keelata ära julmad suur- ja karusloomafarmid ning puuride kasutuse loomakasvatuses. Piirame loomavedu ja lõpetame elusloomade pikamaaveo veoautode ja laevadega.”

Lisaks seisavad Euroopa Rohelised liikide väljasuremise peatamise eest.

MTÜ Loomus: Eestimaa Rohelised platvormis ei ole otseselt loomi puudutavaid punkte, ent nad on oma platvormi juures välja toonud Euroopa Rohelise platvormi, kus on ka loomi puudutavad punktid sees.

Reformierakond toob oma programmis välja, et inimeste tegevus peab jääma planeedi taluvuspiiridesse ning rõhutab, et inimestel on eetiline vastutus nii planeedi kui teiste liikide heaolu ees. Sellega on Loomus väga nõus. Lisaks toob Reformierakond välja, et elurikkust tuleb hoida ja taastada ning nad lubavad järgida teadlaste soovitust kaitsta 30% maismaast ja merest.

MTÜ Loomus: Sõnastus jääb üldsõnaliseks ja on liialt majanduskasvule suunatud, mis on jätkusuutliku tegutsemisega vastuolus.

MTÜ Loomus: Programmid on napisõnalised, loomade õigusi ega heaolu ei ole mainitud. Keskkonna- ja kliimateemadel on osa seisukohti isegi tagurlikud.

Lisaks on valimistel kandideerimas üks inimene erakonnast KOOS, nende platvormi Loomus ei leidnud, ning viis üksikkandidaati: Vsevolod Jürgenson, Tanel Talve, Mike Calamus, Andres Inn, Kalle Grünthal.