"Teema majanduskomisjoni suunamine oli veidi üllatav, sest petitsiooni mõte on kaitsta tervist ja julgeolekut ning vähendada saastet," kirjutas sotsiaalmeedias Erakonna Eestimaa Rohelised juht Züleyxa Izmailova. "Majanduskomisjon petitsiooni ei toetanud ja suunas selle edasi Majandusministeeriumisse, seda tehes palus komisjoni esimees Isamaasse kuuluv Sven Sester mitte kiirustada."

Rohelistel on tekkinud kahtlus, et asja venitamisega loodetakse saavutada see, et nad oma ettepanekutega pildilt kaovad. Samuti on nad täheldanud pürotehnika müüjate jõulist lobitööd.

"On selge, et Majanduskomisjoni liikmete arvates on ilutulestike müüjate õigused ja õigus pea igal ajal ilutulestikku lasta olulisem, kui turvalisus ja kaaskodanike heaolu. Majanduskomisjoni seisukoht on selgelt vabadusi piirav, sest ”igaühe vabadus lõpeb seal, kus algab teise inimese vabadus,” leiab erakond John Locket tsiteerides. "Kodanikud, kes ei soovi ehmuda igapäevasest paugutamisest, kes ei soovi avalikus ruumis sisse hingata põlemise jääke, peaksid omama selleks õigust, kuid mitte majanduskomisjoni liikmete arvates."

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester oli nõus Delfi Lemmiklooma jaoks komisjoni seisukohti põhjalikult lahti seletama. "Sisuliselt avaldasid kõik arutelul osalenud arvamust, et roheliste konkreetset ettepanekud keeldude ja piirangute osas ei ole proportsionaalsed ning nendega sellises mahus ei nõustuta," märkis ta. "Küll aga jõudsime arutelus arusaamani, et mitmete roheliste püstitatud ettepanekutega tasuks edasi töötada."

Ta tõi näitena roheliste ettepaneku piirata pürotehnika müüki kolmele päevale aastas. "Leiti, et müügi täielik keelamine ei taga toodete mittetarnimist Eestisse, kuna naaberriikides on aastaringne müük lubatud, küll aga müügi osas võiks hakata hoopis analüüsima pürotehnika müügi suunamist selleks spetsialiseerunud kauplustele. Sellega jääks ära nii-nimetatud impulssostud. Ministeerium lubas sellel teemal alustada arutelusid," lausus Sester.

Rohelised soovisid ka pürotehnika lubamist üksnes seitsmel tunnil aasta viimasel päeval. Sesteri sõnul on juba kehtivas seaduses lubatud pürotehnikat kasutada õhtusel ajal vaid kolmel korral aastas: ööl vastu 1. jaanuari, samuti ööl vastu 25.veebruari ja 24.juunit. "Pigem jõuti majanduskomisjonis tõdemuseni, et rohkem tuleks teha teavitustööd ja vajadusel viia lõhkeaineseadusesse sisse konkreetne otseviide korrakaitseseaduses sätestatule. Ka seda palusime ministeeriumil analüüsida," selgitas ta.

Kolmandaks oli komisjonis arutluse all pürotehnika toodete kasutamise keelamine loomaaedade, loomaparkide, loomade varjupaikade, aga ka haiglate, hooldekodude jne lähedal. Leiti, et selliste piirangute kehtestamisel on oluline hinnata sihtgruppide haavatavuse ulatust.

"Sihtgrupina inimesed, loomad, linnud kui ka keskkond käsitlemine on liiga lai. Näiteks lasteasutuste puhul ei saa rääkida häirimisest, kui valdavalt kasutatakse pürotehnilisi tooteid õhtusel ajal," tõi Sester näite. "Loodus- ja maastikukaitsealade ning hoiualade puhul on keeruline määratleda ja järelevalvet teostada, millisel juhul selline piirang on absoluutne või kehtiks üksnes piirkondades, kus viibivad loomad. Küll aga andsime jällegi ministeeriumile ülesande töötada selle teemaga edasi, kuna probleem on olemas – pürotehnika kasutamisel tiheasustusega aladel, kus müra- ja valgusefektid võimenduvad ja avaldavad vahetut mõju. Loomade varjupaigade, loomaaedade, haiglate, hoolde- ja vanadekodude läheduses võiks olla selgemad piirangud."

Jutuks tulid ka taevalaternad, mille müügi keelustamist rohelised soovisid. Leiti, et lennuohutuse osas on vastavad meetmed juba olemas - taevalaternate lennutamisest tuleb teavitada lennuametit, kui lennutatakse viie kilomeetri raadiuses lennuväljast või kopteriväljakust. Ent kuna naaberriikides on hiina laternate müük lubatud, tuleks keelustamise korral hakata ka eraldi piiriülest sissetoomist kontrollima. Seega soovitati jätkata Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teavituskampaaniatega taevalaternate nõuetekohase kasutamise kohta.