Kevad on looduses tundlik aeg, mil loomariigis saadakse järglasi. Loodusele ja selle asukatele mõju vähendamiseks vii end kurssi, kuidas looduses mõistlikult käituda.

Linde võivad häirida linnukolooniatest läbi käimine, aga ka seal liiga kaua paigal püsimine. „Samuti võib lindudele ja nende pesadele ohtu kujutada paadi kaldale tõmbamine rannas, kus linnud pesitsevad. Lemmikloomadega looduses liikudes palume lemmikuid hoida rihma otsas, et need loomi ja nende poegi ei ohustaks,“ sõnas Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna nõunik Kaja Lotman.

Häirimise tagajärjel võivad linnud maha jätta oma pesad või pojad, kes seejärel hukkuvad. Pesitsuskohalt minema hirmutud linnud kaotavad väärtuslikku energiat, mille tõttu võivad nad liiga kauaks pesalt eemale jääda ning nende munad jahtuda ja hävida. „Kui hauduja lind peab pesalt kiirustades lahkuma, ei jõua ta mune katta. Nii võib pesa sattuda röövloomade saagiks. Mõned maas pesitsevad linnud suudavad pesa ka nii hästi varjata, et rannas jalutades võib inimene lindude munad puruks astuda,“ tähendas Kaja Lotman.

Looduses liikuja meelespea:

·Ära mine aladele, kus linnud võivad maas pesitseda; iseäranis tundlikud alad on laiud, rannad, niidud ja sood. Kavanda Maa-ameti Looduskaitse kaardirakenduse abil liikumisteed, kus võib pesitsusperioodil liikuda.

·Hoia oma lemmikloom pesitsusaladest eemal.

· Mootorsõidukitega sõida vaid teedel, mis on kantud kaardile pidevjoonega. Jälgi ka sissesõidukeelumärke.

·Ära sõida paadiga liiga kiiresti neis paigus, kus linnud võivad pesitseda ja linnupojad ujuda. Kontrolli eelnevalt, kas mootorpaadi kasutamine on lubatud.

Lihtsasti mõistetava Looduskaitse kaardirakenduse kaudu on teave kehtestatud liikumispiirangute kohta hõlpsasti kättesaadav. Selle järgimine aitab vähendada teadmatusest tingitud häiringuid tundlikele liikidele.

Kaitstavatel aladel viibimine on üldiselt lubatud, erandiks on loodusreservaadid. Need on alad, mis hoitakse inimtegevusest puutumatuna ja seal viibimine on aastaringselt keelatud. Täieliku liikumiskeeluga alad on kaardirakenduses tähistatud punase värviga. Kollase värviga on kaardirakenduses sellised alad, kus kehtivad teatud ajal liikumispiirangud. https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse

Kaardirakendusse on lisatud ka piirangute kehtivusajad ja kehtivad erandid. Piiranguajal on neis paigus liikumiseks vaja taotleda Keskkonnaameti luba, seda saab teha Keskkonnaameti kodulehel.

Kaitsealadel võib telkida ja lõket teha vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohtades. Hooletult ja valesti tehtud lõke võib põhjustada põlengu, mille tagajärjel paljud looduse asukad hukkuvad.